ENNEN KOULUN ALKUA

Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii kieltä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Positiivinen, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri tukee kielen oppimista. Varhaiskasvatuksen kasvattaja tukee lasten vuorovaikutussuhteita auttaen lasta saamaan ystäviä ja pääsemään mukaan leikkeihin sekä toimintoihin. Samalla lapsen kielelliset taidot kehittyvät varhaiskasvatuksen arjen eri toiminnoissa.

Hyvä pedagoginen oppimisympäristö on kielellisesti rikas. Se herättää lapsen uteliaisuuden kokeilemaan, leikkimään ja tutkimaan. Elävä oppiympäristö muotoutuu kunkin lapsiryhmän tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. Kieltä tukevassa oppimisympäristössä huomioidaan pelien ja leikkien merkitys kielen oppimisen tukijana. Lorut, riimit, laulut ja yhteiset lukuhetket ovat tärkeitä kielellisen kehityksen kannalta ja kuuluvat jokaiseen varhaiskasvatuspäivään.

Esiopetusiässä kielestä tulee yhä vahvemmin lasten ajattelun, ilmaisun ja vuorovaikutuksen väline, jonka avulla he jäsentävät arkeaan ja rakentavat maailmankuvaansa. Esiopetuksessa lasten kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätetään ja lisätään asteittain korostaen opettelun leikillisyyttä. Lapsia rohkaistaan käyttämään kieltä monipuolisesti, ja heille annetaan riittävästi mahdollisuuksia ja aikaa vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. Monipuolinen kielellisen tietoisuuden taitojen harjoittelu tukee lukutaidon kehittymistä. Kielen havainnoimisen ja tutkimisen avulla suunnataan esiopetusikäisen lapsen huomiota sanojen merkityksistä kielen muotoihin ja rakenteisiin, kuten sanoihin, tavuihin ja äänteisiin. Lapsia rohkaistaan kirjoittamaan ja lukemaan leikillisesti.

Kielellisen ymmärtämisen taitoihin kuuluu myös monilukutaito. Monilukutaidolla syvennetään lapsen ymmärrystä maailmasta muun muassa kuvien, symbolien tai kehonkielen kautta. Kasvattajat yhdessä lasten kanssa tutustuvat erilaisiin kuvakieliin ja harjoittelevat tulkitsemaan erilaisia mediasisältöjä ja tuottamaan omia tulkintoja.

VANHEMMAT

Varhaiskasvatus on lapselle tärkeä kielen oppimisen, lukuinnostuksen ja lukemista arvostavan asenteen edistäjä sekä oppimisympäristö. Yhteistyö vanhempien kanssa on tässäkin tärkeää lapsen kielellisen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmakeskusteluissa vanhemmat ja varhaiskasvatuksen kasvattajat pääsevät yhdessä pysähtymään tämän tärkeän asian äärelle. Varhaiskasvatuksessa vinkataan hyvistä yhteisistä lukuhetkistä tai lapselle päiväkodissa mieleisistä lauluista, loruista ja kirjoista. Näihin voidaan yhdessä tutustua myös kotona. Päiväkodeissa tai perhepäivähoitajilla saattaa olla myös eteisessä iltasatukirjallisuutta, jota voidaan lainata myös kotiin.