Luki­­tuki­malli

Kohti Kanta-Hämeen yhteistä luki­taitojen seurannan mallia

Oikeus Oppia-hankkeessa on keväällä 2022 tehty Lukitaitojen seurannan malli. Tätä mallia jatko­työstetään kunnissa ja tähän liittyvää koulutusta on tulossa syksyllä. Mallin tarkoitus on yhtenevin käytäntein seurata lasten taitoja, tunnistaa tuen tarpeet ajoissa ja arvioida, miten tukitoimet ovat auttaneet.

27.10. klo 13-16​

Luki­taitojen seuran­nan mal­lin käyt­töön­otto­koulutus​

Oikeus oppia -hanke kutsuu Kanta-Hämeen ala- ja yläkoulujen laaja-alaiset eri­tyis­opettajat, kiertävät varhaiskasvatuksen erityis­opet­tajat, sekä aiheesta kiinnostuneet esiopettajat uuden maakunnallisen Lukitaitojen seurannan mallin käyttöön­otto­koulutukseen 27.10.2022 klo 13 – 16. Tilaisuuden kouluttajina toimivat Suvi Ylönen, Riikka Heikkilä ja Maria Niskakoski Niilo Mäki Instituutista.

Osallistujia suositellaan kokoon­tumaan omalla lähialueellaan yhteen Teams-koulutusta varten. Oikeus oppia – hankkeen seudul­liset koordinaattorit kertovat tarkemmin etäkoulutuksen toteutuksesta.

Koulutus alkaa yhteisellä osuu­della, jossa esitellään Lukitaitojen seurannan malli.

Yhteisen osuuden jälkeen osallistujat jaetaan kolmeen ryhmään seuraavasti:

1

Varhais­kasvatus
Luki­valmiuk­sien (toi­min­nalli­nen arviointi ja) tuke­minen var­hais­kasva­tuk­sessa.

Painotus tuki­toimissa.

2

Ala­koulun laaja-alaiset erityis­­opet­tajat

Uudet digi­taaliset väli­neet ja nii­den käyt­tö; miten tulok­sia tul­ki­taan ja minkä­laisia käy­tän­nön tuki­toi­mia toteu­tetaan ala­kou­lussa.

3

Yläkoulun laaja-alaiset erityis­opettajat

Uudet digi­taali­set väli­neet ja nii­den käyt­tö; miten tuloks­ia tul­ki­taan ja minkä­laisia käy­tän­nön tuki­toi­mia toteu­te­taan ala­kou­lussa.

1

Esiopetus

Kielellisen tietoi­suuden ​kartoit­ta­minen​

Luke­maan oppimi­sen valmiuk­sien kehit­tymi­sen tuke­minen​

2

Alkuopetus
1. ja 2. luokka

Luki­valmiuk­sien ​alku­kar­toitus​ ​

Luku­suju­vuu­den ja kirjoit­ta­misen kar­toi­tta­minen​ ​

NMI Alakoulun
DigiLukiseula​
NMI LukiMat​

3

3. ja 5. luokka

Luku­suju­vuuden, lue­tun ymmär­tä­misen ja kirjoit­ta­mi­sen kar­toit­ta­mi­nen​ ​

NMI Alakoulun
DigiLukiseula​

4

7. luokka

Luku­suju­vuuden, ​ lue­tun ymmär­tä­misen ja kir­joit­tami­sen kartoit­ta­minen​

7. luokan alussa​ ​

NMI Yläkoulun
DigiLukiseula​

YKSILÖL­LISET LUKE­MI­SEN JA KIRJOIT­TA­MISEN KAR­TOI­TUKSET​

Oppilas, jolla haas­teita luke­mi­sessa tai kirjoit­tami­sessa

Vahva tuki

Kehit­tymisen seu­ranta

Kartoitus sisältää

  1. Lukivalmiudet
  2. Tekninen lukeminen ja lukusujuvuus
  3. Luetun ymmärtäminen
  4. Oikeinkirjoitus

Tukitoimien suunnitteleminen

  1. Luku- ja kirjoitustaidon kehittymisen tukeminen​
  2. Opiskelustrategiat​
  3. Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksentukeminen
  4. Lukuilo​ ja motivaatio
  5. Vanhempien tuki​

Oppimis­suun­nitelma

Tuki­toimien toteu­tus ja seuran­taa