9.9.2022 alken

Webi­naarit

Syys-lokakuussa pidettäviin webinaareihin on mah­dollis­ta osal­lis­tua reaali­aikai­ses­ti tai vaih­to­ehtoi­ses­ti tal­len­tee­na. Live-web­inaa­ris­sa on mah­dol­li­suus kes­kus­te­luun ja ky­sy­myk­siin kou­lut­ta­jan ja tois­ten kou­lu­tus­oh­jel­maan osallistuvien kanssa.

9.9.2022 klo 8.00 – 9.30

Miten ja miksi hou­kutella nuoria luke­maan?

Silvia Hosseini

Webinaari perehdyttää nuorten lukutaitoon ja lukemiseen houkut­tele­misen keinoihin.

Kouluttajasta

Silvia Hosseini on kirjailija, opettaja ja kriitikko. Hän on toiminut opetus- ja kirjoitustöiden ohella myös muun muassa puhujana ja keskustelijana erilaisissa tilaisuuksissa ja radiossa.

28.9.2022 klo 15.00 – 16.30

Visuaa­linen luku­taito opettajan työn voima­varana

Janne Seppänen

Visuaalinen lukutaito on osa medialukutaitoja. Sen merkitystä visuaalisen informaation hallitsemassa maailmassa ei voi kylliksi korostaa. Visuaalista lukutaitoa voi kehittää kehittämällä visuaalista ajattelua. Webinaari perehdyttää runsain esimerkein siihen, mitä on visuaalinen ajattelu ja sen suhde visuaaliseen lukutaitoon. Mitä niiden opettaminen ja oppiminen edellyttävät? Miksi laaja ymmärrys visuaalisuudesta on visuaalisen lukutaidon edellytys?

Kouluttajasta

Janne Seppänen toimii visuaalisen journalismin professorina Tampereen yliopistossa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus visuaalisen ajattelun ja medialukutaidon opettamisesta.

29.9.2022 KLO 14.00 – 15.30

Lukutaidon tuke­minen ylä­koulussa

Maria Niska­koski

Koulutuksessa käymme läpi sitä, miten lukutaito kehittyy elämänkaaressa keskittyen nuoruuteen, mitä tekijöitä taidon taustalla on ja millaisia poikkeavuuksia kehityksessä voi ilmetä nuoruudessa. Pohdimme erityisesti sitä, miten vaikeus ilmenee koulunkäynnissä ja opiskelussa sekä sitä, miten vaikeus voidaan huomioida ja lukutaitoa tukea oppiaineen sisällä.

Kouluttajasta

Maria Niskakoski on lukion erityisopetuksen lehtori, joka on toiminut myös vastaavana tutkijana Niilo Mäki Instituutin Digilukiseula -hankkeessa. Koulutuksissaan hän keskittyy erityisesti nuorten ja aikuisten lukivaikeuksien tunnistamisen tapoihin ja periaatteisiin, sekä oppimisen tuen järjestämisen periaatteisiin yläkoulussa ja toisella asteella.

3.10.2022 klo 13.00 – 14.30

Kohti lukuiloa!

Suvi Ylönen

Tule kuulemaan, miten voit tukea lasten innostumista kirjoista ja lukemisesta ja samalla löytää myös omaan työhösi uusia ideoita ja näkökulmia. Saat myös vinkkejä siihen, miten voit hyödyntää lastenkirjoja osana opetusta ja koulun toimintaa ja tukea lasten lukumotivaation ja lukuilon syntymistä.

Kouluttajasta

Suvi Ylönen on yhteiskuntatieteiden maisteri, kasvatustieteen maisteri, varhais­erityis­opettaja, laaja-alainen erityis­opettaja ja erityis­pedagogiikan jatko-opiskelija. Ylönen on toiminut vuosina 2018-2020 Tartu tarinaan -hankkeen vetäjänä ja kehittänyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen Lukuboksi -toimintamallia, jossa keskeistä on toiminnallinen lukeminen ja lukuilo.

7.10.2022 klo 14.00 – 15.30

Motivaatio opet­tajan työssä

Kati Vasalampi

Koulutuksessa lähestytään oppimismotivaatiota ja motivoivaa oppimisympäristöä tutkimustietoon nojautuen, mutta käytännönläheisesti. Lisäksi käydään läpi oppijan sinnikkyyden korostumista haastavissa tehtävissä ja pohditaan, millainen palaute voisi tukea oppijaa parhaiten. Lopuksi pohditaan opettajan oman motivaation ja jaksamisen taustatekijöitä.

Kouluttajasta

PsT Kati Vasalampi toimii akatemiatutkijana Jyväskylän yliopistossa.

13.10.2022 klo 15.00 – 16.30

Moni­kielisyyden tuke­minen opetuk­sessa

Annukka Kinnunen

Webinaarissa avataan, miten tukea S2-oppilasta erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla saavuttamaan kaikille yhteiset tavoitteet.

Kouluttajasta

KM, suomi toisena kielenä -opettaja ja käsityönopettaja Annukka Kinnunen on toiminut ala-asteen S2-opettajana vuodesta 2007. Hän on kouluttanut peruskoulujen henkilöstöä kielitietoisuudessa ja monikielisten oppilaiden tukemisessa jo usean vuoden ajan.

25.10.2022 klo 14.00 – 15.30

Reading to learn -menetelmä

Annukka Kinnunen

Webinaarissa avataan, miten tukea S2-oppilasta erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla saavuttamaan kaikille yhteiset tavoitteet.

Kouluttajasta

KM, suomi toisena kielenä -opettaja ja käsityönopettaja Annukka Kinnunen on toiminut ala-asteen S2-opettajana vuodesta 2007. Hän on kouluttanut peruskoulujen henkilöstöä kielitietoisuudessa ja monikielisten oppilaiden tukemisessa jo usean vuoden ajan.

31.10.2022 klo 14.30 – 16.00

Käytännön ideoita kieli­tietoi­seen ja kielel­lisesti vastuul­liseen peda­gogiik­kaan

Jenni Alisaari

Webinaarista saa ideoita kielitietoiseen peda­go­giikkaan. Lisäksi osallistuja saa vinkkejä hyödyntää Kielestä koppi -opetus­materiaalia.

Kouluttajasta

KT Jenni Alisaari työskentelee Turun yliopiston sosiologian laitoksella tutkimuksen lippulaiva INVESTissä tutkijana. Hän on opettanut sekä opettajaksi opiskelevia että jo valmistuneita opettajia aiheenaan kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opetus.

1.11.2022 klo 15.00 – 16.30

Draaman käyttö opetuk­sessa

Tuija Viirret

Webinaari tutustuttaa draaman työtapoihin opetuksessa ja lukitukena.

Kouluttajasta

KT Tuija Viirret toimii draamakasvatuksen yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa.